Update การก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้ง เฟสที่ 2 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2018 เริ่มเทพื้นทราย

Update 4 มิถุนายน 2018 บัวพาร์คกิ้ง เฟสที่ 2 ค่ะ

ขออนุญาต Update วันนี้เริ่มเทพื้นทราย เพื่อดำเนินการ วางเสา และ เทคอนกรีต นะคะ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ สิ้นเดือนมิถุนายน

ถ้าหากการก่อสร้างเสร็จก่อนแล้วจะเรียนแจ้งทุกท่านเป็นระยะนะคะ ^^

กราบขอบพระคุณค่า _/|\_
บัวทีม

Update การก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้ง เฟสที่ 2 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2018 เริ่มเทพื้นทราย

Update การก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้ง เฟสที่ 2 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2018 เริ่มเทพื้นทราย

Update การก่อสร้าง บัวพาร์คกิ้ง เฟสที่ 2 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2018 เริ่มเทพื้นทราย

ใส่ความเห็น