Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 ค่ะ

ขออนุญาต Update วันนี้เริ่มเทคอนกรีต เริ่มจะเทเต็มพื้นที่ เพื่อดำเนินการ วางเสา และ เทคอนกรีต นะคะ โครงการคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ สิ้นเดือนมิถุนายน

ถ้าหากการก่อสร้างเสร็จก่อนแล้วจะเรียนแจ้งทุกท่านเป็นระยะนะคะ ^^

กราบขอบพระคุณค่า _/|\_
บัวทีม

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

Update 10 มิถุนายน 2018 เฟสที่ 2 เริ่มเทคอนกรีต เทเต็มพื้นที่

ใส่ความเห็น